Προμήθεια φιαλών 0,25L 0,75L και 1L με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό

Η Ξινό Νερό Μονομετοχική ΑΕ ΟΤΑ προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο:”Προμήθεια φιαλών 0,25L, 0,75L και 1L για τις ανάγκες της Ξινό Νερό Μονομετοχικής ΑΕ ΟΤΑ για το έτος 2021″ , συνολικού προϋπολογισμού 570.081,94 με ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον η συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ,μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-9ΛΨΣΟΞ3Ξ-ΘΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΚΗΜΔΗΣ

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_signed