Προμήθεια φιαλών 0,25 L, 0,75L και 1L

Η Ξινό Νερό Μονομετοχική ΑΕ ΟΤΑ προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο (Συνοπτικό) Διαγωνισμό για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο “ Προμήθεια φιαλών 0,25 L, 0,75L και 1L ”, προϋπολογισμού 52.177,08 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Παρακάτω επισυνάπτονται τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο “ Προμήθεια φιαλών 0,25 L, 0,75L και 1L ”

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧ ΔΙΑΓ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ

ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -TEXNIKH PROSFORA